مرکز آموزش غیر حضوری
فایل صوتی خلاصه دروس عمومی
  

جهت دریافت فایل، روی کلمه دانلود مربوط به جلسه مورد نظر کلیک فرمایید

نام درس

نام استاد

شماره جلسه (دروس عمومی غیرحضوری)

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

اصول 1

آقای حیدری

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

اصول 2

آقای حیدری

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

اصول 3

آقای حیدری

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

تجزیه و ترکیب 1

آقای فائزی نسب

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

 

تجزیه و ترکیب 2

آقای فائزی نسب

دانلود

 

 

 

 

 

 

صرف 1

آقای کریمخانی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

صرف 2

آقای کریمخانی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

لمعه 1

آقای فائزی نسب

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

لمعه 2

آقای فائزی نسب

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

لمعه 3

آقای فائزی نسب

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

لمعه 4

آقای صادر

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

لمعه 5

آقای صادر

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

 

لمعه 6

آقای حیدری

دانلود

دانلود

 

 

 

 

 

مبادی 4 (2)

آقای کریمخانی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

مبادی 4 (3)

آقای کریمخانی

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

 

منطق 2

خانم حسینی مهر

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

منطق 3

خانم حسینی مهر

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت دریافت فایل مورد نظر، روی عبارتی که ذیل موضوع بحث آمده کلیک نمایید

خلاصه مباحث درس قواعد فقهی (استاد راجی)

گرایش فقه و اصول

شماره جلسه

موضوع بحث

قسمت

1

مقدمه

-

2

قاعده لاتعاد

-

3

قاعده فراغ و تجاوز

اول

4

قاعده فراغ و تجاوز

دوم

5

قاعده اصاله الصحه

-

13

قاعده قرعه واستخاره

 

16

قاعده سوق المسلمین

 

  

  جهت دریافت فایل مورد نظر، روی شماره جلسه کلیک فرمایید

گرایش تفسیر


مبانی و روش تفسیر موضوعی

جلسه شماره 1

استاد نیازاده

جلسه شماره 2

جلسه شماره 3

جلسه شماره 4

جلسه شماره 5

جلسه شماره 6

جلسه شماره 7

جلسه شماره 8


روشها و گرایشهای تفسیری

جلسه شماره 1

استاد سازمند

جلسه شماره 2

جلسه شماره 3

جلسه شماره 4


صیانت قرآن از تحریف

جلسه شماره 1

استاد محققیان

جلسه شماره 2


آشنایی با مبانی ترجمه و نقد ترجمه های موجود

(روش شناسی ترجمه قرآن)

جلسه شماره 1

استاد سازمند

جلسه شماره 2

جلسه شماره 3

جلسه شماره 4


مفردات قرآن

جلسه شماره 1

(استاد سازمند)

جلسه شماره 2

جلسه شماره 3

جلسه شماره 4

جلسه شماره 5

جلسه شماره 6

  

جهت دریافت فایل مورد نظر، روی شماره جلسه کلیک فرمایید

گرایش فلسفه

نام درس

شماره جلسه

فلسفه 3 (بدایه 1)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

 

 

شماره جلسه

فلسفه 4 (بدایه 2)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

    

    

1397/02/23
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1.57 تعداد کل امتیازها:44
Powered by DorsaPortal