مرکز آموزش غیر حضوری
بلاغت (استاد فائزی نسب)
 

فایل صوتی و تصویری درس بلاغت (استاد فائزی نسب)

فایلها در دو قالب صوتی و تصویری ارائه شده است در صورت تمایل به دریافت هر یک روی شماره جلسه مورد نظر کلیک نمایید

 

دریافت فایل جلسات به صورت صوتی

دریافت فایل جلسات به صورت تصویری

جلسه 1

جلسه 41

جلسه اول

جلسه چهل و یکم

جلسه 2

جلسه 42

جلسه دوم

جلسه چهل و دوم

جلسه 3

جلسه 43

جلسه سوم

جلسه چهل و سوم

جلسه 4

جلسه 44

جلسه چهارم

جلسه چهل و چهارم

جلسه 5

جلسه 45

جلسه پنجم

جلسه چهل و پنجم

جلسه 6

جلسه 46

جلسه ششم

جلسه چهل و ششم

جلسه 7

جلسه 47

جلسه هفتم

جلسه چهل و هفتم

جلسه 8

جلسه 48

جلسه هشتم

جلسه چهل و هشتم

جلسه 9

جلسه 49

جلسه نهم

جلسه چهل و نهم

جلسه 10

جلسه 50

جلسه دهم

جلسه پنجاهم

جلسه 11

جلسه 51

جلسه یازدهم

جلسه پنجاه و یکم

جلسه 12

جلسه 52

جلسه دوازدهم

جلسه پنجاه و دوم

جلسه 13

جلسه 53

جلسه سیزدهم

جلسه پنجاه و سوم

جلسه 14

جلسه 54

جلسه چهاردهم

جلسه پنجاه و چهارم

جلسه 15

جلسه 55

جلسه پانزدهم

جلسه پنجاه و پنجم

جلسه 16

جلسه 56

جلسه شانزدهم

جلسه پنجاه و ششم

جلسه 17

جلسه 57

جلسه هفدهم

جلسه پنجاه و هفتم

جلسه 18

جلسه 58

جلسه هجدهم

جلسه پنجاه و هشتم

جلسه 19

جلسه 59

جلسه نوزدهم

جلسه پنجاه و نهم

جلسه 20

جلسه 60

جلسه بیستم

جلسه شستم

جلسه 21

جلسه 61

جلسه بیست و یکم

جلسه شصت و یکم

جلسه 22

جلسه 62

جلسه بیست و دوم

جلسه شصت و دوم

جلسه 23

جلسه 63

جلسه بیست و سوم

جلسه شصت و سوم

جلسه 24

جلسه 64

جلسه بیست و چهارم

جلسه شصت و چهارم

جلسه 25

جلسه 65

جلسه بیست و پنجم

جلسه شصت و پنجم

جلسه 26

جلسه 66

جلسه بیست و ششم

جلسه شصت و ششم

جلسه 27

جلسه 67

جلسه بیست و هفتم

جلسه شصت و هفتم

جلسه 28

جلسه 68

جلسه بیست و هشتم

جلسه شصت و هشتم

جلسه 29

جلسه 69

جلسه بیست و نهم

جلسه شصت و نهم

جلسه 30

جلسه 70

جلسه سی ام

جلسه هفتادم

جلسه 31

جلسه 71

جلسه سی و یکم

جلسه هفتاد و یکم

جلسه 32

جلسه 72

جلسه سی و دوم

جلسه هفتاد و دوم

جلسه 33

جلسه 73

جلسه سی و سوم

جلسه هفتاد و سوم

جلسه 34

جلسه 74

جلسه سی و چهارم

جلسه هفتاد و چهارم

جلسه 35

 

جلسه سی و پنجم

 

جلسه 36

 

جلسه سی و ششم

 

جلسه 37

 

جلسه سی و هفتم

 

جلسه 38

 

جلسه سی و هشتم

 

جلسه 39

 

جلسه سی و نهم

 

جلسه 40

 

جلسه چهلم

 

1396/12/26
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.2 تعداد کل امتیازها:5
Powered by DorsaPortal